Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009

Κοινή Υπουργική Απόφαση Λέγκα – Νάκου για την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του οικονομικού έτους 2010Σαφείς κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την ορθή κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 δίνει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν οι Υφυπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Λέγκας και Εσωτερικών, κ. Θανάσης Νάκος.
Στη σχετική απόφαση υπογραμμίζεται η υποχρέωση τήρησης των βασικών στόχων του προϋπολογισμού που είναι: η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης, η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με στόχο τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν σε ύψος τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα, προσαυξημένα με τα τυχόν υπάρχοντα ταμειακά υπόλοιπα. Επιπλέον, οι πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες και για προμήθειες θα πρέπει να περιορισθούν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και πάντως όχι υψηλότερα από τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2009. Στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις, πρέπει να περιοριστούν -σύμφωνα με την ΚΥΑ- και οι προβλέψεις δαπανών για μετακινήσεις, πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές καθώς και για επιδόματα δυσμενών ειδικών συνθηκών. «Τα ποσά αυτά μπορούν να αναμορφώνονται όταν προκύπτουν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, σε κάθε περίπτωση όμως να μην ξεπερνούν την τελική διαμόρφωση των αντίστοιχων εσόδων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους» αναφέρεται.

Όσον αφορά δε τις δαπάνες για επενδύσεις ορίζεται ότι τα έσοδα και τα έξοδα επενδύσεων θα πρέπει να εμφανίζονται σε ξεχωριστό τμήμα του προϋπολογισμού. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για την ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα, με κάθε δυνατή ακρίβεια, ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει και την υποχρεωτική ανάλωσή τους. Τα εναπομείναντα υπόλοιπα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, πάντως, κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Στην απόφαση υπογραμμίζεται, ακόμη, η υποχρέωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να συντάξουν, μαζί με τον προϋπολογισμό του 2010 και τη σύνοψή του, και σχέδιο προϋπολογισμού με τις σχετικές προβλέψεις δαπανών για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012. Βασική επιδίωξη αυτής της προσπάθειας είναι ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης με κυλιόμενους τριετείς προϋπολογισμούς προκειμένου να παγιωθεί κλίμα δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ( www.mof-glk.gr ).Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου