Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Eξώδικο 411 Τρικαλινών στην ΔΕΗ και Πρόσκληση


Τριμελής Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων (δημοτικοί σύμβουλοι-δικηγόροι), μαζί με δημότες, κατέθεσαν εξώδικο προστασίας όσων δεν πλήρωσαν το ΧΑΡΑΤΣΙ για τα ακίνητα, αλλά μόνο τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις του λογαριασμού της ΔΕΗ (ρεύμα, δημοτικά τέλη, τέλη ΕΡΤ).
ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον Διευθυ ντή του καταστήματός της στα Τρίκαλα, οδός Τζουμαγιάς και Θεοδο σοπούλου .
Ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής
 Όλοι εμείς οι ως άνω δηλούντες είμαστε δημότες και κάτοικοι του Δήμου Τρικκαίων, ιδιοκτήτες ακινήτων και έχουμε συμβληθεί με την ΔΕΗ Α.Ε για την παροχή ρεύματος στις ιδιοκτησίες μας.

Προ ημερών μας αποστείλατε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στους οποίους έχετε συμπεριλάβει και το Ειδικό τέλος Ακινήτων.
Στα έντυπα των άνω λογαριασμών που μας αποστείλατε αναφέρετε ότι «η ΔΕΗ βάσει των νόμων 25/75, 429/76, 1080/80, 2130/93 και 2644/98 είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα ποσά υπέρ Δήμων–ΕΡΤ και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν κατα βάλλονται από τον πελάτη, καθώς και για το ΕΕΤΗΔΕ (Ν. 4021/11) ».
Στη σελίδα του λογαριασμού με τον τίτλο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ-ΕΡΤ)» αναφέρεται ρητά ότι «η ΔΕΗ υποχρεούται να διακόπτει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών υπέρ τρίτων», αναγράφοντας σαφέστατα ως τέτοια ποσά, τα υπέρ Δήμων και ΕΡΤ ποσά.

Μετά την έκδοση του Νόμου  4021/2011 (άρθρο 53)  και την σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος,  υποχρεούνται να διακό ψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνηθεί την καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων, που αναγράφεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και δεν προβαίνουν σε επανασύν δεση παρά μόνον μετά την εξόφληση και του άνω ειδικού τέλους.

Επειδή έγκριτοι νομικοί και συνταγματολόγοι έχουν ήδη αποφανθεί, και πρώτα απ’ όλους ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ότι το επιβληθέν με τον άνω Νόμο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, δεν είναι τέλος, αλλά φόρος και μάλιστα φόρος άδικος, παράνομος και αντισυνταγματικός, σας δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε σε άδικους κοινωνικά και κατάφωρα αντισυνταγματικούς Νόμους που κάθε άλλο παρά τη Δημοκρατία και τη χώρα μας προασπίζουν και για τούτο αποφασίσαμε να μην πληρώσουμε αυτόν, μέχρι τουλάχιστον να αποφαν θούν τα αρμόδια Δικαστήρια που έχουν ήδη επιληφθεί.

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος  « ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Η επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων παραβιάζει ευθέως την αρχή αυτή, εφόσον με το πρόσχημα «εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών» απειλείται με υποχρεωτι κή διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου του (που αποτελεί μορφή ψυχολογικής βίας), όποιος αδυνατεί να καταβάλλει τον φόρο  του. Με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την στέρηση της παροχής ρεύματος που αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό, αναγκαίο για την επιβίωση του καθενός μας, οδηγούμαστε, –ιδιαίτερα οι ασθενέστεροι οικονομικά πολίτες– στην εξαθλίωση, προσβάλλεται η αξιοπρέπεια μας και καταβαραθρώνεται το επίπεδό διαβίωσης μας σε σημείο που να τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και η υγεία και η επιβίωσή του καθενός από μας  και των οικογενειών μας .

ΙΙ.Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους ».

Ο επιβαλλόμενος όμως με τον άνω νόμο φόρος παραβιάζει ευθέως την αρχή της αναλογικότητας, δεν εξαρτάται από το συνολικό πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη, αλλά επιβλήθηκε με βάση την τιμή ζώνης και την παλαιότητα των κτισμάτων, χωρίς να έχουν ληφθεί  υπ’ όψη άλλοι ουσιώδεις συντελεστές προσδιορισμού της αξίας, όπως ο συντελεστής ορόφου ή ο συντελεστής εμπορικότητας, που διαφορο ποιούν την αξία των ακινήτων και λαμβάνονται υπ’ όψη και στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 41 Ν. 1249/1982).

Πέραν αυτού ο άνω φόρος επιβλήθηκε αυθαίρετα μόνο σε ηλεκτροδοτού μενα ακίνητα, με βάση τα στοιχεία που τηρούν οι Δήμοι, με αυτό τον τρόπο, απαλλάσσονται του φόρου, μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων, που δεν ηλεκτροδοτούνται ή που δεν έχει δηλωθεί  στους οικείους δήμους η πραγματική επιφάνεια των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων τους.

ΙΙΙ. Επιπλέον ο παραπάνω αναφερόμενος νόμος που επέβαλλε το άνω «τέλος» παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 17 (παρ. 1) του Συντάγματος, αλλά και  το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της     Ε.Σ.Δ.Α., που προστατεύουν την ιδιοκτησία και τα εν γένει περιουσιακά δικαιώματα του ατόμου. Και τούτο διότι επιβάλλεται ένας νέος πρόσθετος φόρος, επιπλέον των λοιπών  φορολογικών επιβαρύνσεων της ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ, ΕΤΑΚ κλπ), και μάλιστα χωρίς να απαιτείται για την επιπλέον αυτή φορολόγηση να υπάρχει ωφέλεια (εισόδημα) στον ιδιοκτήτη.

Έτσι όμως ουσιαστικά επιβάλλεται διπλή φορολογία των ακινήτων μας, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της απαγόρευσης της, δημιουργείται δε υπέρμετρη φορολογική «πίεση» στην ιδιοκτησία, ιδιαίτερα όταν προβλέπεται ότι ο συγκεκριμένος φόρος θα επιβάλλεται σε ετήσια πλέον μόνιμη βάση.

Με αυτή την πολλαπλή φορολογία της ιδιοκτησίας, απειλείται η ιδία η ουσία της ιδιοκτησίας και οδηγούμαστε στην σταδιακή δήμευση αυτής, αφού είναι σφόδρα πιθανόν ότι θα εξαναγκαστούμε ως ιδιοκτήτες να προ βούμε ακόμη και σε εκποίηση της περιουσίας μας για να  ανταπεξέλθου με στην καταβολή των νέων υπέρογκων και αντισυνταγματικών φόρων. 
ΙV. Με τις συμβάσεις που όλοι μας υπογράψαμε με την ΔΕΗ, όπως και στα έντυπα πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ αναφέρεται, ότι αναλάβαμε την ρητή υποχρέωση να πληρώνουμε το κόστος του ρεύματος που καταναλώνουμε και τα υπέρ τρίτων (Δήμου και ΕΡΤ).

Με τον άνω νόμο όμως παράνομα και αντισυνταγματικά, επιτασσόμαστε να πληρώσουμε ως καταναλωτές – με την απειλή μάλιστα της διακοπής της ηλεκτροδότησης - φόρο σε τρίτο φορέα, κατά παράβαση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ελευθερίας των συναλλαγών και της οικονομικής ελευθερίας ( άρθρο 5 παρ. 1  και 106 του Συντάγματος).

 Όπως δε έχει κριθεί ήδη από τα Ελληνικά Δικαστήρια (υπ΄ αριθ. 33/ 2002 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), το Κράτος δεν μπορεί με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση  να μεταβάλλει μονομερώς να τροποποιήσει ή να ακυρώσει έγκυρες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

V. O υπολογισμός του φόρου Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίστηκε  ευθέως από τον Νόμο, όπως επιτάσσει το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος που ρητά αναφέρει ότι «κανένας φόρος δεν εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους στις οποίες αναφέρεται ο νόμος». Ο υπολογισμός του φόρου αυτού    έγινε με παραπομπή στη μέθοδο υπολογισμού, που  χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το Τ.Α.Π (την επιφάνεια του κτίσματος) και μάλιστα ανατέθηκε ο καθορισμός του σε ιδιώτη με εξουσιοδότηση της διοίκησης.

 VI. Με τον άνω νόμο (Ν. 4021/2011), τόσο η βεβαίωση, όσο και η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, στους οποίους μάλι στα δόθηκε και το δικαίωμα να διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε πελάτες τους, που για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να καταβάλλουν το «τέλος» ακινήτων.
Έτσι όμως  ανατίθεται παρά το Νόμο και το Σύνταγμα (άρθρα 26§2 και 1 §3 του Συντάγματος), η άσκηση δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πράγμα που η Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρί ων έχει αποφανθεί ότι δεν επιτρέπεται. 
Επειδή όλοι οι άνω δηλούντες είμαστε κάτοικοι Τρικάλων, ιδιοκτήτες ακινήτων και πελάτες της εταιρίας σας, με σχέση η οποία προσδιορίζεται από τη μεταξύ μας σύμβαση.

Επειδή από τη μεταξύ μας σύμβαση – αίτηση παροχής ηλεκτροδότησης, δεν προκύπτει καμία απολύτως συμβατική υποχρέωσή να πληρώνουμε το ανω Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών
Επειδή έχουμε αποφασίσει για τους άνω κοινωνικούς και νομικούς λόγους, να μην καταβάλλουμε  το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμε νων δομημένων επιφανειών.

Επειδή μετά την άρνηση των υπαλλήλων σας να εισπράξουν μόνον το αντίτιμο του ρεύματος και τα υπέρ του Δήμου και της ΕΡΤ ποσά, καταβάλλαμε ήδη, μέσω τραπέζης (ΑΤΜ και μηχανημάτων πολλαπλών συναλλαγών) το ποσό του λογαριασμού που αφορά  την αξία της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, πλέον ΦΠΑ, όπως και τα δημοτικά τέλη και τα υπέρ της ΕΡΤ τέλη .
Επειδή στην περίπτωση που παρά την άνω πληρωμή, προχωρήσετε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης των ιδιοκτησιών μας, θα προκαλέσετε σε εμάς, στις οικογένειες μας, (σε όσους δε από μας είναι επαγγελματίες και στην επαγγελματική μας δραστηριότητα) ανεπανόρθωτη βλάβη, ακόμη και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία μας, αφού θα στερηθούμε ένα βασικό κοινωνικό αγαθό που είναι απολύτως αναγκαίο για τις στοιχειώδεις καθη μερινές μας ανάγκες θέρμανσης, συντήρησης τροφίμων και φαρμάκων, λειτουργίας ιατρικών συσκευών,  κλπ.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
 Ότι όλοι μας έχουμε πλήρως και ολοσχερώς εξοφλήσει τα ποσά που αφορούν την κατανάλωση ρεύματος και τα υπέρ Δήμου και ΕΡΤ τέλη,
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να μην προβείτε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης μέχρι τουλάχιστον να αποφανθούν τα Ελληνικά Δικαστήρια για το συνταγματικό ή όχι του άνω Νόμου και της σχετικής Υπουργικής απόφασης και τέλος

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

Σε περίπτωση που δεν δεχθείτε ως εξοφλημένους τους άνω λογαριασμούς και προχωρήσετε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης των ιδιοκτησιών μας, επιφυλασσόμαστε ρητά να προσφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια εναντίον κάθε υπευθύνου, διεκδικώντας αποζημίωση για την αποκατάσταση  οποιασδήποτε  θετικής και αποθετικής ζημίας μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον Διευθυντή του καταστήματός της στα Τρίκαλα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Τρίκαλα 23 Ιανουαρίου 2012
Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι
ΒΟΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΤΕΚΑ (411)
ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσίευσέ το στο:

1 σχόλιο:

  1. να και μια σωστη κινηση οχι σαν τα κοπροσκυλα του δεν πληρωνω που ειναι μονο στα λογια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή