Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Βασίλης Τσιάνας και Κώστας Μανώλης οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Τρικκαίων


- Παραμένουν οι Γκουγκουστάμος,  Κάκλα, Κολότσιος, Σπανός και Στουρνάρας

- Ο Χρήστος Λάππας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει πέρυσι τέτοιο καιρό σε ότι αφορά τον αριθμό και τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων..
Ο Βασίλης Τσιάνας θα έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πολεοδομίας ενώ ο Κώστας Μανώλης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Δ/νσης Εμπορίου και του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης παιδείας και Πολιτισμού ένα τομέα στον οποίο η κ. Βάσω Κάκλα δεν τα κατάφερε καθώς δεν... κατείχε το άθλημα αλλά και είχε πολλές αρμοδιότητες.Το δελτίο τύπου του Δήμου

«Ορισμός Αντιδημάρχων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων»
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων αφού έλαβε υπόψη


1. τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10
2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Τρικκαίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 74.592  κατοίκους.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
4. Την αριθμ.  εγκ. 41/71351/14.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
5. Την αριθμ. 1/2011 απόφαση Δημάρχου Τρικκαίων

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει  νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Τρικκαίων, με θητεία δύο ετών,   εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2012- 2013, τους παρακάτω:
1. Τσιάνα Βασίλειο του Νικολάου
2. Μανώλη Κων/νο του Γεωργίου
Β. Η θητεία των ήδη υπηρετούντων, παραμένει όπως προσδιορίσθηκε με την 1/2011 απόφαση Δημάρχου Τρικκαίων.

Γ. Καθορίζει αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων και ανακατανέμει των ήδη υπηρετούντων ως εξής:


1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Τσιάνα Βασίλειο του Νικολάου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πολεοδομίας
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μανώλη Κων/νο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
της Δ/νσης Εμπορίου
του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης παιδείας και Πολιτισμού

3. Στον Αντιδήμαρχο κ. Γκουγκουστάμο Ζήση του  Βαΐου    μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων
της Δ/νσης  Κοινωνικής Μέριμνας

4. Στην Αντιδήμαρχο κ. Κάκλα Βασιλική του Αλεξάνδρου μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων
της Δ/νσης  Παιδείας και Πολιτισμού εκτός των θεμάτων του Τμήματος Αθλητισμού

5. Στον Αντιδήμαρχο κ. Κολότσιο Απόστολο του Γεωργίου μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων
της Δ/νσης Προγραμματισμού
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης  Πρασίνου και Κηποτεχνίας

6. Στον Αντιδήμαρχο κ. Σπανό Θεόδωρο του Νικολάου μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τον χειρισμό θεμάτων άμεσης επέμβασης
Ηλεκτροφωτισμού
Συντήρησης Οχημάτων
Κοινόχρηστων Χώρων

7. Στον Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα Γεώργιο του Ευαγγέλου μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης ΚΕΠ          
Δ. Οι δραστηριότητες των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας παραμένουν στην εποπτεία του Δημάρχου.
Ε. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
ΣΤ.  Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές  του ασκεί ο ίδιος ο  Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Χρήστος Αντ. Λάππας.
Ζ. Στους ανωτέρω παρέχεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων και η αναπλήρωση και εκπροσώπηση του Δημάρχου όταν απουσιάζει.
Η. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
.
                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου