Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Κάτι τρέχει στα... γύφτικα


Ούτε ένα, ούτε δύο, τέσσερα (4) παντοπωλεία και ένα (1) καφενείο λειτουργούσαν χωρίς άδεια σε παράγκες στο οικισμό στο Κηπάκι...!


  ΘΕΜΑ: « Μη εκτέλεση σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλεία-καφενείο), άνευ άδειας λειτουργίας »

Ύστερα από την αίτηση παραπόνων του κου Ζαφειρόπουλου Στέργιου στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ότι λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας,  πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Επόπτες της Δημόσιας Υγείας. Με το αρ. πρωτ. 973/11-04-2011  έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής  διαπιστώθηκαν τα εξής:

   Στο συνοικισμό Κηπάκι οικισμός του Δ. Τρικκαίων λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια λειτουργίας (Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη) των:

κ. ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Παντοπωλείο
κ. ΦΟΥΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παντοπωλείο
κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  Παντοπωλείο
κ. ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Παντοπωλείο
κ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Καφενείο

     Το Γραφείο Χορήγησης Αδειών απέστειλε δυο ειδοποιήσεις, την πρώτη με το αρ. πρωτ. 973/1α από 26-04-2011, και την δεύτερη με το αρ. πρωτ. 973/1β από 25-05-2011 δίνοντας ένα χρονικό περιθώριο πέντε (5) ημερών και στις δύο ειδοποιήσεις   για να εφοδιαστούν τα συγκεκριμένα καταστήματα με την απαιτούμενη άδεια σε διαφορετική περίπτωση θα σφραγιστούν. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.
  
      Κατόπιν  το Γραφείο Χορήγησης Αδειών απέστειλε το αρ. πρωτ. 973/9γ από 03-06-2011 για τη Σφράγιση των καταστημάτων  στις 14-06-2011 (άρθρο 6 παρ. 9 της υπ’ αριθμ. Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης) (Σημ.  όλα τα παραπάνω έγγραφα έχουν αποσταλεί στον κάθε ενδιαφερόμενο χωριστά με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου).

      Η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας,  η οποία ήταν υπεύθυνη στις 14-06-2011 για την σφράγιση απέστειλε δύο (2) ημέρες αργότερα το υπ’ αρ. πρωτ. 34494/16-06-2011 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο εκθέτει τους  λόγους για τους οποίους   δεν πραγματοποίησε την σφράγιση και τους οποίους   δεν κατανοούμε ήτοι:
α) Την πληροφόρηση  από το αρχείο της ΔΕΚΟΜΕΤ ότι πρόκειται για λυόμενες κατοικίες - δηλαδή χωρίς να μεταβούν στο τόπο της σφράγισης  – και βασιζόμενοι σε πληροφορίες αναρμόδιων υπηρεσιών (ΔΕΚΟΜΕΤ) αγνόησαν  την  αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Υγείας Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής) η οποία πιστοποιούσε ότι πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια λειτουργίας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για οικίες από τη στιγμή που λειτουργούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος           
     β) Τις μαρτυρίες των δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι έκαναν τις επιδώσεις των ειδοποιητηρίων  για τις σφραγίσεις των καταστημάτων στις 06-06-2011.
        Αφού λοιπόν  οι μαρτυρίες των Δημοτικών Αστυνομικών ότι πρόκειται για οικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται και ως καταστήματα  ήταν στις 06-06-2011 για ποιό λοιπόν λόγο δεν έγινε στο Γραφείο Χορήγησης Αδειών κάποια ενημέρωση, παρά μόνο αφέθηκε  στην έκδοση τις οριστικής σφράγισης  των καταστημάτων στις 14-06-2011 χωρίς αποτέλεσμα.   
        Επίσης δεν κατανοούμε την αναφορά της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας  ότι πρόκειται για οικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται  παράλληλα και ως καταστήματα - και σε ποιό Νόμο παραπέμπει η συγκεκριμένη αναφορά - και δεν μπορούν να σφραγιστούν από την στιγμή που η  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής πιστοποιούν ότι είναι καταστήματα χωρίς άδεια.  (Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης)
      Όσον αφορά για τον ορισμό νέας ημερομηνίας σφράγισης το Γραφείο Χορήγησης Αδειών δεν μπορεί να προβεί σε ορισμό νέας ημερομηνίας σφράγισης γιατί ήδη εκκρεμεί η  προηγούμενη σφράγιση (14-06-2011). 
Εάν στη συγκεκριμένη ημερομηνία σφράγισης (14-06-2011) υπήρξε κάποιο πρόβλημα θα έπρεπε η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας να ζητήσει την συνδρομή των αρμοδίων αρχών (διοικητικών, δικαστικών, αστυνομικών) σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Τρικκαίων. Σύμφωνα επίσης και με το έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ ΑΡ. 51/ΑΠ:οικ.66174/29-11-2006 για την παροχή συνδρομής από άλλες αρχές του δημόσιου τομέα γενικά και τα όργανά τους απαιτείται έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται η πράξη που πρόκειται να εκτελεστεί (στην συγκεκριμένη περίπτωση η σφράγιση) και οι διατάξεις των νόμων που επιτρέπουν την εκτέλεσή τους. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης η αίτηση μπορεί να  γίνει προφορικά και εκ των υστέρων να υποβληθεί εγγράφως. Κατεπείγουσα ανάγκη υπάρχει όταν από την αναβολή εκτέλεσής της η πράξη κινδυνεύει να ματαιωθεί (όπως η σφράγιση).  
     Σε απάντηση του εγγράφου της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας από το Γραφείο Χορήγησης Αδειών απέστειλε το αρ. πρωτ. 973/1ε και 973/1ζ από 22-06-2011 σύμφωνα με το οποίο είναι σαφές ότι για την εκτέλεση της εντολής σφράγισης των καταστημάτων και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου ή της κοινότητας και την εκτέλεση των σχετικών διοικητικών πράξεων είναι η Δημοτική Αστυνομία (άρθρο 80 παρ.7 ΚΔΚ).
         Ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας να κάνει δεκτή την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψη της την εισήγηση του Γραφείου Αδειών, την πρόταση του Προέδρου της καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Η Δημοτική Αστυνομία να προβεί άμεσα στην σφράγιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που  λειτουργούν στο συνοικισμό Κηπακίου του Δ. Τρικκαίων χωρίς άδεια λειτουργίας (Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη) των:
κ. ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Παντοπωλείο


κ. ΦΟΥΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παντοπωλείο
κ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  Παντοπωλείο
κ. ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Παντοπωλείο
κ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Καφενείο
σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αδειών.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 125 /2011

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          
 ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου