Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Aποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης


Στην τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 22-3-2012, παραβρέθηκαν 28 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.


Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 27 θέματα από τα οποία 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 24 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Αιθήκων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Αιθήκων».

2. Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στις θέσεις ΛΟΥΠΑΤΑ και ΝΕΡΑΪΔΑ της Τοπικής Κοινότητας Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής στις θέσεις ΛΟΥΠΑΤΑ και ΝΕΡΑΪΔΑ της Τοπικής Κοινότητας Νεραϊδοχωρίου.

3.  Επικαιροποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων σχετικά με την παραχώρηση κοινοτικών εκτάσεων των Τ.Δ. Πηγής και Λυγαριάς για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση εθνικής οδού Τρικάλων – Πύλης (Τμήμα γέφυρα Καραβόπορου – Λυγαριά)».

Ομόφωνα το  Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικαιροποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γόμφων σχετικά με την παραχώρηση κοινοτικών εκτάσεων των Τ.Δ. Πηγής και Λυγαριάς για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση εθνικής οδού Τρικάλων – Πύλης (Τμήμα γέφυρα Καραβόπορου – Λυγαριά).

Ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας για συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

2. Αντικατάσταση ή μη μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος σχετικά με την αντικατάσταση ή μη μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» στο Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» στο Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.

4. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης ως προς τους ειδικούς όρους του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποιημένη μελέτη ως προς τους ειδικούς όρους του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

5. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2011, Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις τριμηνιαίες εκθέσεις εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2011, Δήμου Πύλης.

6. Αποδοχή 4ης – κατανομή 3ης και 4ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή 4ης – κατανομή 3ης και 4ης κατανομής πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πιστώσεων για πληρωμές οφειλών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση προϋπολογισμού – εγγραφή πιστώσεων για πληρωμές οφειλών.

8. Έγκριση της αριθμ. 14/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2012.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 14/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2012.

9. Έγκριση της αριθμ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2012.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 1/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2012.

10. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

11. Παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου στον Δ.Α.Σ. Γαρδικίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης λήμματος ξυλείας δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου στον Δ.Α.Σ. Γαρδικίου ΣΥΝ ΠΕ.

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δροσοχωρίου» πρώην Δήμου Αιθήκων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναπλάσεις στο Τ.Δ. Δροσοχωρίου» πρώην Δήμου Αιθήκων.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση οδοποιίας» του πρώην Δήμου Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας» του πρώην Δήμου Πινδέων.

14. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πύλης» του πρώην Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Πύλης» του πρώην Δήμου Πύλης.

15. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Τ.Δ. Βαλκάνου – Μοσχοφύτου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Τ.Δ. Βαλκάνου – Μοσχοφύτου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

16. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

17. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Παραποτάμου.

18. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

19. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικού προσώπου προς το Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικού προσώπου προς το Δήμο Πύλης.

20.  Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης με απευθείας συμφωνία.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης με απευθείας συμφωνία.

21. Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Γαρδικίου για διάνοιξη κοινοτικού δρόμου.

22. Διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή χρέους δικαιώματος βοσκής οφειλέτη του Δήμου.

23. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε πίστωση για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

24. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου με υπηρεσιακούς παράγοντες στην Αθήνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετακίνηση του Δημάρχου με υπηρεσιακούς παράγοντες στην Αθήνα.

Πύλη, 26 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτου Γεώργιος


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου