Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Τρικάλων

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρικάλων ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων να πάρουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη των συμβούλων αυτού, που θα γίνουν 4 και 5 Δεκεμβρίου  2011 (Κυριακή & Δευτέρα) από 8 πμ έως 8 μμ στον πρώτο όροφο του καταστήματος του ανωτέρω Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 1- Τρίκαλα).

Οι έδρες των τμημάτων θα καθοριστούν με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που επίκειται.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο (δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί έως και 3/12/2010) και έχουν τακτοποιήσει  τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2010. Καταληκτική ημερομηνία ταμειακής ενημερότητας είναι η  25/10/2011.

Για να έχουν δικαίωμα ψήφου οι ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμοί, Υποκαταστήματα, Συν/σίες φορτηγών – λεωφορείων – ταξί καθώς και οι ΟΕ-ΕΕ(που έχουν πάνω από 2 ομόρρυθμα μέλη) ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  να προσκομίσουν εξουσιοδότηση μέχρι και επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, υπογεγραμμένη αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 3 παρ. 6 του 2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του 3419/2005, υποδεικνύοντας τους εκπροσώπους που θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές που γίνονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου, θα έχουν όσοι θα φέρονται εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς  καταλόγους που θα καταρτιστούν από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου. Η ανάρτηση των κυρωμένων από την Εκλογική Επιτροπή προσωρινών καταλόγων θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου στις 7, 8 και 9/11/2011. Επί των προσωρινών καταλόγων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από 10-12/11/2011  και έως  ώρα 14,00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Σημειώνεται ότι το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιημένους προς  τούτο  με μυστική ψηφοφορία. Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία(1) ψήφους ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχει.

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμηση τους από ένα έως τρεις(3) σταυρούς. Οι εκλογείς πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους(διαβατήριο, κλπ)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ 372/92 οι επιθυμούντες να διεκδικήσουν το αξίωμα του συμβούλου, κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμούς. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του συμβούλου, θα πρέπει να είναι μέλη του Επιμελητηρίου μας τουλάχιστον για τρία χρόνια  και να υποβάλλουν δια του εκπροσώπου του συνδυασμού τους την σχετική αίτηση υποψηφιότητας στην Εκλογική Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 4/11/2011 ημέρα Παρασκευή  και έως  ώρα 14,00 στην οποία θα επισυνάπτονται:

1) Γραμμάτιο είσπραξης 50,00€  και

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη υπάρξεως κωλύματος εξ εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 6 του Ν.2081/92.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την 14/11/2011. Ο κατάλογος θα αναρτηθεί αυθημερόν σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και σε περίπτωση αντιρρήσεών τους να υποβάλλουν ενστάσεις κατά του καταλόγου των υποψηφίων μέχρι την 17/11/2011 και  έως ώρα 14,00.
Στις 18 και 19/11/2011  η Εκλογική Επιτροπή θα προβεί στην εκδίκαση των ενστάσεων και εν συνεχεία θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο υποψηφίων.

Με μέριμνα και δαπάνες του Επιμελητηρίου συντάσσονται και εκτυπώνονται τα ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου. Τις διαστάσεις, τον τύπο και τον αριθμό των ψηφοδελτίων καθορίζει η Εκλογική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής στο Επιμελητήριο Τρικάλων τηλ. 2431027493(εσωτερικό 102) και  2431074720.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου